logo

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Department of Mathematics and Statistics CMRU

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวิวัฒนาการ ตามลำดับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรกสิกรรมมณฑลพายัพในปี 2467 จนถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปัจจุบัน โดยเริ่มแรกเปิดหลักสูตรคณิตศาสตร์หลักสูตรเดียว แต่ปัจจุบันสาขาวิชาฯ มีหลักสูตร 3 หลักสูตร ดังนี้ วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์(วท.บ. คณิตศาสตร์), วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาสถิติประยุกต์(วท.บ. สถิติประยุกต์) , ครุศาสตรบัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์ (ค.บ. คณิตศาสตร์)

ติดต่อคณะ

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-885617 ถึง 19 แฟ็กซ์ 053-885619
© Copyright 2020 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่