logo

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Department of Mathematics and Statistics CMRU

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

สร้างคนเก่งและคนดี มีความสุข

วิสัยทัศน์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะวิชาชีพ คู่คุณธรรม เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดวิชาการด้านคณิตศาสตร์และสถิติ บูรณาการองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมจากท้องถิ่นสู่สากล

พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนางานของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์และสอดรับกับนโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดพันธกิจหลักไว้ 7 ข้อ ดังนี้

ติดต่อคณะ

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-885617 ถึง 19 แฟ็กซ์ 053-885619
© Copyright 2020 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่