logo

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Department of Mathematics and Statistics CMRU

ผลงานนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

การทดสอบความเป็นอิสระโดยใช้โปรแกรม Real Stat

E-BOOK การทดสอบความเป็นอิสระโดยใช้โปรแกรม Real Stat

การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Real Stat

E-BOOK การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Real Stat

การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้โปรแกรม Real Stat

E-BOOK การวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยใช้โปรแกรม Real Stat...

การวิเคราะห์สถิติพรรณนา โดยใช้ Microsoft Excel และ Real Stat

E-BOOK การวิเคราะห์สถิติพรรณนา โดยใช้ Microsoft Excel และ Real Stat...

การวิเคราะห์สถิติพรรณนา โดยใช้ Microsoft Excel ในสมาร์ทโฟน

E-BOOK การวิเคราะห์สถิติพรรณนา โดยใช้ Microsoft Excel ในสมาร์ทโฟน

ติดต่อคณะ

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-885617 ถึง 19 แฟ็กซ์ 053-885619
© Copyright 2020 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่