logo

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Department of Mathematics and Statistics CMRU

บุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ปิยะชาติ เวียงนาค
ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชา

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

สถานะ : ปฏิบัติงาน

ลักษณา บุศย์น้ำเพชร
ผศ.ลักษณา บุศย์น้ำเพชร

ประเภท : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานะ : ปฏิบัติงาน

ถนัด บุญชัย
ดร.ถนัด บุญชัย

ประเภท : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

สถานะ : ปฏิบัติงาน

ปรารถนา มินเสน
ผศ.ดร.ปรารถนา มินเสน

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานะ : ปฏิบัติงาน

วัชรงค์ วงศนุรักษ์
นายวัชรงค์ วงศนุรักษ์

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

สถานะ : ปฏิบัติงาน

วรเชษฐ  สมมะณี
รศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

สถานะ : ปฏิบัติงาน

บูรพา สิงหา
ผศ.ดร.บูรพา สิงหา

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานะ : ปฏิบัติงาน

จุฑามาส สุขแยง
นางจุฑามาส สุขแยง

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

สถานะ : ปฏิบัติงาน

วิเชษฐ์ สิงห์โต
นายวิเชษฐ์ สิงห์โต

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

สถานะ : ปฏิบัติงาน

ชนินาถ จันทร
ผศ.ชนินาถ จันทร

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานะ : ปฏิบัติงาน

กมล สนิทธรรม
ดร.กมล สนิทธรรม

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

สถานะ : ปฏิบัติงาน

จักรกริช ถ้ำแก้ว
ผศ.จักรกริช ถ้ำแก้ว

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานะ : ปฏิบัติงาน

ปวีณา ถ้ำแก้ว
ผศ.ปวีณา ถ้ำแก้ว

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานะ : ปฏิบัติงาน

สุภาพร ฟองจันทร์ตา
ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานะ : ปฏิบัติงาน

เอกพงษ์ ดวงดาย
ผศ.ดร.เอกพงษ์ ดวงดาย

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานะ : ปฏิบัติงาน

จักรพงศ์  เตี้ยมมี
ผศ.ดร.จักรพงศ์ เตี้ยมมี

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานะ : ปฏิบัติงาน

กุลจิรา กิ่งไพร
นางสาวกุลจิรา กิ่งไพร

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

สถานะ : ลาศึกษาต่อ

สุภาลิน เตี้ยมมี
ผศ.ดร.สุภาลิน เตี้ยมมี

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สถานะ : ปฏิบัติงาน

เจษฎา มีทรัพย์
นายเจษฎา มีทรัพย์

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

สถานะ : ปฏิบัติงาน

ติดต่อภาควิชา

  • ตึก SCi2 ชั้น 3
  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • เลขที่ 180 ม.7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
  • โทรศัพท์ -
  • แฟ็กซ์ -
  • arrow Fanpage : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
© Copyright 2020 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่