logo

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Department of Mathematics and Statistics CMRU

Mathematics & Statistics Blog

ลักษณา บุศย์น้ำเพชร
ผศ.ลักษณา บุศย์น้ำเพชร

ประเภท : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ถนัด บุญชัย
ดร.ถนัด บุญชัย

ประเภท : ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ปิยะชาติ เวียงนาค
ดร.ปิยะชาติ เวียงนาค

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ปรารถนา มินเสน
ดร.ปรารถนา มินเสน

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

วัชรงค์ วงศนุรักษ์
นายวัชรงค์ วงศนุรักษ์

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

วรเชษฐ  สมมะณี
รศ.ดร.วรเชษฐ สมมะณี

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์

บูรพา สิงหา
ผศ.ดร.บูรพา สิงหา

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จุฑามาส สุขแยง
นางจุฑามาส สุขแยง

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

วิเชษฐ์ สิงห์โต
นายวิเชษฐ์ สิงห์โต

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ชนินาถ จันทร
ผศ.ชนินาถ จันทร

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กมล สนิทธรรม
ดร.กมล สนิทธรรม

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

จักรกริช ถ้ำแก้ว
ผศ.จักรกริช ถ้ำแก้ว

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปวีณา ถ้ำแก้ว
ผศ.ปวีณา ถ้ำแก้ว

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุภาพร ฟองจันทร์ตา
ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เอกพงษ์ ดวงดาย
ผศ.ดร.เอกพงษ์ ดวงดาย

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

จักรพงศ์  เตี้ยมมี
ผศ.ดร.จักรพงศ์ เตี้ยมมี

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กุลจิรา กิ่งไพร
นางสาวกุลจิรา กิ่งไพร

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

สุภาลิน เตี้ยมมี
ผศ.ดร.สุภาลิน เตี้ยมมี

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ตำแหน่ง : อาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

เจษฎา มีทรัพย์
นายเจษฎา มีทรัพย์

ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ตำแหน่งทางวิชาการ : -

ติดต่อคณะ

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053-885617 ถึง 19 แฟ็กซ์ 053-885619
© Copyright 2020 All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่